സ്കാർഫോൾഡിംഗ് വിദഗ്ദ്ധൻ

10 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

PE&PP ഇഞ്ചക്ഷൻ ബ്ലോ & മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ